DEBATT

DEBATT

Innvandrere skriver positivt om innvandring og innvandrere

Publisert 8. januar 2018

Av Oddbjørn Jonstad

Hvis man følger med på hva journalistene skriver om for tiden, så kommer positiv omtale av innvandrere og innvandring i første rekke. Man ser også at mange av journalistene er innvandrere og skriver da selvfølgelig positivt om flyktninger, asylsøkere og innvandring. Samtidig fremstiller de den etnisk norske befolkning som hardhjertede egoister. Dette er en trend som ikke bare gjør seg gjeldene innen media, men også når det gjelder frivillig arbeid for flyktninger, samt arbeid på asylmottak. Så landet er kommet i den akselererende situasjonen at innvandrere sørger for flere innvandrere. På toppen av det hele kommer familiegjenforening i mange varianter. Spørsmålet er jo om de som påstår at myndighetene er i ferd med å skifte ut den etnisk norske befolkning, på sikt får rett. Kanskje tiden er inne for repatriering av mesteparten av innvandrerne?

 

 

Den norske befolkning er så lite opplyste at de ikke forstår

 

Publisert 4. januar 2017

Laila Ballingrud

 

Asylinstituttet blir misbrukt. Dette skjer fordi flertallet av den norske befolkning er så lite opplyste at de ikke forstår hvorfor eller hva. En flyktning er heller ingen innvandrer, det er det snart ingen som forstår hvorfor. Som med ordet 'rasisme' så har multikulturalistene og globalistene utnyttet en mental lat befolkning mettet på gode tider gjennom 30 år til å indoktrinere og utvanne begrepene gjennom innplassering av ferdig indoktrinerte medspillere i media, skoler, universiteter, offentlige institusjoner osv.

 

Og alle tror de at de arbeider for den 'gode' sak. Det er alltid lettere å få folk til å stille seg bak noe som tilsynelatende ser ut som en positiv handling. Jo mindre observante og kunnskapssøkende disse er, jo lettere er det å påvirke de til egen agenda. I gode tider er det tydeligvis enklere enn ellers. De tror forfedrene ville applaudert deres holdninger og beslutninger - ja kanskje hos noen ganske få ville det skjedd.

 

 

Den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen har mer enn hundredoblet seg

 

Publisert 1. januar 2018

Oddbjørn Jonstad

 

1971 var det 58.000 innvandrere i Norge. Innvandrerbefolkningen utgjorde kun 1,4 prosent av befolkningen, og de aller fleste av dem kom fra vestlige land, og var godt integrert. Integrering den gangen var ikke noe tema. Den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen var godt under 5.000.

 

Ved inngangen til 2017 hadde den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen mer enn hundredoblet seg, til mer enn en halv million. Innvandrerne utgjør nå nesten 17 prosent av befolkningen og majoriteten av innvandrerne kommer fra ikke-vestlige land. Bare i 2016 økte den ikke-vestlige befolkningen i Norge med 31.000, mens arbeidsinnvandrerne fra østeuropeiske EU-land økte med kun 5.200 og innvandrerbefolkningen fra vestlige land falt.

 

 

Nesten 1.3 millioner har innvandret til Norge siden 1990

 

Publisert 25. desember 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Siden 1990 har 1.275.000 personer innvandret til Norge. Ved årsskiftet 2016/2017 bodde 73 prosent av innvandrerne fortsatt her i landet.

 

Vel seks av ti i denne gruppen, eller 789.000 personer, kommer fra land utenfor Norden. Av disse var 36 prosent familieinnvandrere, 33 prosent arbeidsinnvandrere, 20 prosent flyktninger og 10 prosent studenter, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram i desember 2017

 

Til sammen har 157.000 flyktninger fått opphold i Norge siden 1990. Antallet ble nær doblet fra 2014 til 2016, mye på grunn av tilstrømmingen fra Syria.

 

De største flyktninggruppene er fra Somalia, Eritrea, Syria og Irak. Seks av ti flyktninger som kommer til Norge, er menn, og to av tre flyktninger var under 30 år da de innvandret.

 

De største gruppene av innvandrere fra land utenfor Norden er fra Polen, Litauen, Tyskland, Somalia og Filippinene.

 

Siden 2011 har arbeidsinnvandringen falt, men den er fortsatt betydelig, ifølge SSB. Det har kommet klart flest polske arbeidsinnvandrere og nest flest fra Litauen, men arbeidsinnvandrere blir sjeldnere boende i Norge enn det flyktninger og familieinnvandrere gjør.

 

Ved årsskiftet hadde én av seks innbyggere i Norge innvandringsbakgrunn, og knapt halvparten har bakgrunn fra Asia eller Afrika.

 

 

Sol, sommer og tvangsekteskap

 

Publisert 6. juli 2017

Odd Bjørn

 

I de senere årene har den såkalte religionsfriheten blitt dyrket og særlig islam fått en langt mer fremtredende posisjon i det norske samfunnet. Når vår statsminister nærmest hyller forskjellene, kjønnssegregering og organisasjoner som motarbeider verdier som likeverd og likestilling, da blir det mer tvang og sosial kontroll – og mindre likestilling og fellesskap. I stedet for å være krystallklar på de grunnleggende verdiene i vårt samfunn – og stille de samme forventningene til alle som bor her, så er plutselig religionskritikk og kritikk av kulturell praksis som ikke er forenlig med et moderne samfunn, nærmest synonymt med rasisme og islamofobi.

 

Den lille nasjonen ved polarsirkelen

 

Publisert 2. juli 2017

Odd Bjørn

 

Hvem er skamløs? Er det ikke nettopp et islam-inkluderende parti som SV? De vil inkludere tilhengere av en global bevegelse som å ikke ønsker å bli en del i av Norge. Det er bare å se på logoen til Norges islamske råd:"Ummah - felles ansvar". Alle vet hva det betyr. Det betyr solidaritet med verdens muslimer. Og det betyr en ettertrykkelig avstandstagen til Norge og norsk fellesskap. Lojaliteten går til Ummahen - den globale islamske nasjonen, ikke til den lille nasjonen ved polarsirkelen som tror de inkluderer dem.

 

Avgrunn mellom folk og elite i EU

 

Publisert 29. juni 2017

Oddbjørn Jonstad

 

En meningsmåling som ble offentliggjort av Chatham House i februar 2017, viste blant annet at 56 prosent av de i ti europeiske land helst vil stanse all fremtidig innvandring fra muslimske land.

To ting har endret europeernes syn på migrasjon utenfra: strømmen av mennesker som aldri tar slutt, og måten mange migranter oppfører seg på. De seksuelle overgrepene og terroren forteller at myndighetene ikke har kontroll. Samtidig har den humanitære industrien svekket sin troverdighet ved aldri å ta befolkningens uro på alvor.

 

«Det har ingenting med islam å gjøre» glimrer med sitt fravær.

 

Publisert 5. juni 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Terrorangrepene i Europa kommer stadig tettere, og var det ikke for våre overarbeidede etterretningstjenester, ville der vært enda flere. Angrepet i London var det tredje på like mange måneder. Problemet er nå så åpenbart at den politiske ledelsens sedvanlige «det har ingenting med islam å gjøre» glimrer med sitt fravær. Til gjengjeld er flosklene «terroristene kommer aldri til å vinne», «nå må vi stå sammen» og «vi vil aldri la oss kue» ytterst populære, gjerne kombinert med uttrykk for vantro og sjokk.

Eller påstander om at terroren er «meningsløs», slik statsminister Erna Solberg har twitret etter de siste. Hun twitrer selvfølgelig mot bedre vitende, for terror er aldri meningsløs – der er alltid et formål og/eller en ideologi som ligger til grunn.

 

Europas politiske ledelse har tillatt nettopp en slik ideologi vokse nær sagt uforstyrret frem i vår midte, og attpåtil har man innvilget asyl til flere av den aggressive, totalitære og menneskefiendtlige ideologiens fanebærere når de har flyktet fra regimer som har bekjempet både dem og ideologien deres med undertrykkelse, forfølgelse og våpenmakt. I årenes løp har følgelig antallet tilhengere i Europa økt jevnt og trutt, og terroren har naturligvis fulgt i deres kjølvann.

 

Asylindustrien har utviklet seg i en meningsløs retning

 

Publisert 18. mai 2017

Av Tor Knutsen

 

Hele asylindustrien har utviklet seg i en meningsløs retning, en utvikling våre ledere forhåpentlig ser, men vegrer seg for å gjøre noe med det. Dette har ikke lenger noe som helst å gjøre med flyktninger og asylpolitikk. De som virkelig trenger hjelp får knapt noe som helst og blir værende der nøden er størst mens vi innvilger varig opphold og tilgang til verdens beste velferdssystem til noen få av mest ressurssterke.

 

Alt dreier seg nå om velferd med utnyttelse av "enslige" mindreårige, trafikken over Middelhavet er organisert av kriminelle med støtte av EU og Norge, ukontrollert masseinnvandring bestående i hovedsak av unge menn uten utdannelse og kunnskaper på søken etter bedre livsvilkår.

 

Hvordan kan noen i fullt alvor mene at dette er en berikelse for vår kultur, et positivt bidrag til vårt arbeidsliv uten økonomiske konsekvenser for fremtidig velferd? Jeg vil i beste fall kalle det en utrolig naivitet! Er det ikke snart på tide at politikerflertallet og den innvandringsvennlige delen av befolkningen innser virkeligheten i det som skjer

 

Er det islam som driv unge menn til terror, eller er det heller et opprør fra utstøytte og fornedra unge menn?

 

Publisert 29. april 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Det er klart det er sammensatte årsaker til hva som driver unge menn til terror. Men islam er i alle fall en fellesnevner og det er nærliggende å tenke at en reformasjon av religionen - eller kanskje heller reformasjon av muslimers praktisering - hadde vært på sin plass? Det hadde bidratt til å redusere konfliktpotensialet?

Det er flere retninger og ulik praktisering av islam, men felles for de fleste er at det ligger en del intolerante og foreldede holdninger og verdisyn innbakt, som gjør det vanskelig å forene med vestlige verdisyn og levemåter. Dermed - inntil reformasjon og nytenkning ev. kommer på plass - vil det i vestlige samfunn alltid være segregering og parallellsamfunn i relasjon til muslimer? Er dette rett, og kan vi alle leve med dette?

Muslimer mener gjerne at det er de vestlige samfunn som er grunnleggende feil, og vil jobbe for å endre dem? Tenker de langsiktig og at etter hvert som de blir mange nok, blir de en stadig større maktfaktor og får mulighet til å 'islamisere' vestlige samfunn mer og mer? Det er gjerne dette mange imamer, f.eks. fra radikale, totalitære islamist-regimer som Iran og Saudi Arabia misjonerer og sprer holdninger om rundt i moskéer og kulturhus osv. i vestlige land? Rett foran nesen på norske skattebetalere, som er med på finansiere moskéene? I den grad dette skjer, er dette da å regne som helt grei praktisering av religion, og ev. ytringsfrihet, eller er det en del av en systematisk underminering av demokratiske funksjoner og land? Er de som lurer på dette for mistenksomme og litt for konspiratorisk anlagt?

Skal islam - eller praktiseringen av religionen, dvs. muslimer - 'reformeres', så er det muslimer som må stå for dette. Det virker ikke som det er interesse for dette i noen muslimske samfunn? Dermed må vi leve med at vi har parallellsamfunn, segregering og grunnleggende konflikt mellom fundamentalt ulike verdisyn? Hva er den ytterste konsekvens? Det punkt når muslimer til slutt er i flertall i samfunnet og er i stand til å etablere europeiske kalifat? Eurabia? Norabia?

 

 

IKKE STEM PÅ FREMSKRITTSPARTIET

 

Publisert 7. mai 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Lenge trodde vi at når FrP kom i regjering skulle det bli andre boller her i landet – spesielt når det gjaldt innvandring. Men det vi har opplevd er at FrP spiser boller med de andre partiene – og har blitt som dem. Når det gjelder innvandring er det blitt slik at FrP er med på å administrere problemene i stedet for å løse dem – nemlig sette en stopper for innvandring. Vi trenger resultater – ikke prat. Av andre svik kan man nevne mer bompenger, større byråkrati, større bøter, mindre politi, dyr strøm etc. etc. Alt dette går utover folk flest – som er blitt grundig lurt.

 

Men det verste er at fordi mange trodde FrP skulle gjøre en forskjell, støttet de ikke andre partier som nettopp kunne ha gjort en forskjell. Derfor – støtt ikke Kaospartiet – unnskyld Fremskrittspartiet – men meld deg inn i Norsk Folkeparti, partiet som er på parti med folk. Jfr. www.norskfolkeparti.no

 

Det er det det handler om å ta parti for seg selv

 

Publisert 4. mai 2017

Oddbjørn Jonstad

 

De som har hatt makt og posisjon i Norge frem til i dag, vil få mye å svare for. Det er viktig for gjennomføringskraften og sammenhengen at det er de ressurssterke som går foran, men de vestlige samfunn er truet av at disse heller velger å klumpe seg sammen i dyre områder hvor de har råd til å holde problemene ute. Det er å overlate de andre mindre heldige til seg selv. Følelsen av å tilhøre en utvalgt elite er selvforsterkende.

 

Vi befinner oss allerede i en situasjon der samfunnsinstitusjonene ikke virker slik de skulle. Ta bare politiet, helsevesen, skole. Hva kan du gjøre for å kompensere for bortfallet? Og ikke bare bortfallet, men den aktive motarbeidelse av våre verdier?

 

Når man ser seg tilbake er det bemerkelsesverdig hvor tafatt diskusjonen har vært. Vi – Norge er intet unntak – har ikke turt å stille de mest opplagte spørsmål. Selv nå når terroren rammer Europa, forsøker det politiske presteskapet å kvele diskusjonen ved å spille sjokkerte over at noen våger å kalle tingene ved sitt rette navn.

Men det er aldri for sent å begynne på nytt. Det er aldri for sent å forsvare seg selv. Å være for seg selv. Det er det det handler om: Å ta parti for seg selv. Det er fundamentet for alle de spørsmål mange etterlyser. Og det er aldri for sent å være for seg selv. Hvis menneskene tør det, oppstår helt andre muligheter. Et håp.

 

Når får Oslo sin muslimske ordfører?

 

Publisert 3. mai 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Seks av ti innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer på Arbeiderpartiet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås rapport «Innvandrere og kommunestyrevalget 2015», som ble publisert i april 2017.

 

Med det antallet ikke-vestlige innvandrer vi nå har, og fortsetter å få, vil vi ganske sikkert oppleve en stor politisk endring i løpet av noen år. Nå er innvandrerne så mange at de ved å organisere seg vil bli en betydelig faktor, enten vil de kuppe et parti eller stifte et nytt. Skrekk og gru den dagen vi får et muslimsk parti på Stortinget med en oppslutning på linje med de vi har. I dag er muslimene spredd i flere partier, men veien til overtagelse av f.eks. SV eller V er ikke lang. Når får Oslo sin muslimske ordfører?

 

Jeg tror

 

Publisert 28. april 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Både Muhammed, koranen og presteskapet sier klart fra at Islam skal ta over verden. Kalifatet er Islams mål, og de vantro står i veien. Menn står over kvinner. Muslimer står over vantro. Jihad er eneste veien til frelse.

Jeg tror presteskapet og skriftlærde i Iran og Saudi-Arabia forstår islam bedre enn den vantro Erna Solberg. Jeg tror på Brorskapet og Hamas når de sier at overtakelse er målet. Jeg tror på IS, når de sier de er i krig med oss. Jeg tror på jihadister når de sier de bedriver jihad.

 

Men mange putter fingrene i øra, og forsøker å innbille alle at de vet mer om Islam enn alle disse dypt troende. Angela Merkel og Barac Obama hevder også de vet mer om islam enn imamer selv. Deres ettermæle vil for alltid være ripet i stykker av denne totale kortslutningen.

 

MEDIA - TERRORISTENES NYTTIGE IDIOTER

 

Publisert 13. april 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Etter lastebilangrepet i Stockholm og den såkalte spikerbomben i Oslo, har media flommet over av timelange oppslag og innlegg med grusomme detaljer og elleville spekulasjoner. Mange såkalte eksperter har promotert seg selv med løse påstander om både det ene og det andre, det samme gjelder naive politikere – som i siste instans er ansvarlig for tilstanden i kongeriket. Så langt er alt tillit og kjærlighet.

 

Men det er jo nettopp dette terroristene ønsker å oppnå – gratis PR for sine handlinger og meninger. Dessuten skaper slikt oppstyr en smitteeffekt som bare medfører enda mer terror. Selvfølgelig skal media på en nøktern, kort og objektiv måte fortelle om hva som skjer – men de må ikke opptre som terroristenes beste venn – og promotere innvandring som et samfunnsgode.

 

LEGG NED ASYLINSTITUTTET

 

Publisert 10. april 2017

Bodil Vigrestad

 

Legg ned Asylinstituttet, og skrot alle lover som hindrer Norge i å stoppe strømmen av EMAs, som i stor grad viser seg å lyve notorisk på alderen, vel vitende fra diasporaen hvilke rettigheter de har i Norge som under 15! Send alle EMAs (enslige mindreårige asylsøkere) til familien i hjemlandet! Norge skal prioritere norske barn aller først, det er deres land. Våre forfedre har kjempet for å overgi et fritt og fredelig land, Norge må ut av alle konvensjoner som påtvinger landet en enorm overskuddsbefolkning fra MENA (Middle East and North Africa). Det er ikke bærekraftig hverken kulturelt, økonomisk, sosialt eller verdimessig. Norge skal ikke bli styrt av Shariah i fremtiden, da må strømmen av migranter stoppes nå!

 

Asylsøkere har kun rett på midlertidig opphold, de skal hjem igjen når landet er blitt trygt å leve i. Flyktningstatus har de kun til nærmeste land med fred, deretter er de kun migranter og velferdsjegere, det er fakta. Ta bort drømmen om Disneyland, den har ingenting med virkeligheten og naturlige menneskelige holdninger å gjøre. Det skal være grenser, og like barn leker best. Det er en urgammel sannhet! Eller ønsker vi tilstander som i Sverige, Belgia, England og Frankrike, med en stadig mer kommende borgerkrigstilstand? Nå må norske myndigheter starte å bruke sunn fornuft, før vårt fredelige demokrati legges i grus. Ingen har gitt våre politikere mandat til et prosjekt som utraderer nordmenn, vi sa nei til EU to ganger. Det som skjer, er et sakte etnisk folkemord, enten vi ønsker å innse det eller ikke.

 

Det går alltid utover folk flest - eller?

 

Publisert 16. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Mange hadde store forhåpninger til et bedre samfunn for folk flest da FrP kom i regjering. Slik har det ikke blitt. Senest i går så vi på Dagsrevyen at de skattebetalte byråkratene i staten bruker enorme summer på å nekte folk erstatning hvis de er blitt skadet på et sykehus. Byråkratiet har vokst over alle grenser under FrP, men det triste er jo at det kostbare byråkratiet konsentrerer seg om arbeidsvegring og ansvarsfraskrivelse – og svarer overhode ikke på henvendelser. Det gjør heller ikke Frp.

 

Noen innsats for folk flest ligger ikke i kortene. I stedet kommer økte bompenger, høyere straffer, avkristning, umotiverte husransakelser, gjengkriminalitet, opptøyer, sentralisering av politi og helsevesen etc. etc. Alt dette går utover folk flest mens utgiftene og pensjonene til stortings-representanter og regjeringsmedlemmer bare øker og øker. Ikke engang fengselsplasser for folk flest klarer partiet å bygge.

 

Konklusjon: Ikke stem på det såkalte Fremskrittspartiet ved høstens valg, jfr. Hjemmesitterpartiet.no

 

Kan økte politiressurser stoppe gjengkriminalitet?

 

Publisert 15. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil i mars 2017 møte framveksten av kriminelle miljø i Oslo med mer ressurser til politiet og en streng innvandringspolitikk. – Vi vil ikke ha «svenske tilstander» i Norge, seier han.

Saken er vel den at vi allerede har «svenske tilstander» i Norge. Mange uformelle ungdomsgjenger selger hasj og driv med hærverk, tjuveri, ran, slåsskamper og trakasseringer, seier politikilder NRK har snakka med. Justisministeren kjente til at gjengkriminaliteten i deler av Oslo er verre enn på lenge allerede før NRK fortalte om det

 

– Vi ser ei utvikling som vi tek på alvor og som vi må sette inn effektive tiltak mot, seier Per-Willy Amundsen. Dette er ikke billig – og hvorfor er det ikke gjort før?

 

Har vi fått lovløse tilstander her i landet?

 

Publisert 24. februar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Undertegnedes private hjem ble i slutten av februar ransaket av to politifolk fra Øst politidistrikt. De hadde med seg en ordre fra Follo tingrett. Grunnlaget skulle være utilbørlig opptreden – mer ville de ikke si. De ville heller ikke si hvem som hadde anmeldt undertegnede. De tok med seg datamaskiner og harddisker uten å gi noen kvittering – og ville heller ikke gi undertegnede en kopi av ordren. Det er ganske dramatisk å ransake private hjem – min kone ble selvfølgelig vettskremt.

 

Men i § 102 i Grunnloven står det følgende: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet».

 

Spørsmålet er hvor mye Grunnloven er verdt når politiet og rettsvesenet går til husransakelse for noe så bagatellmessig som mistanke om utilbørlig adferd? Kanskje vi trenger en Trump her i landet også – for å få bukt med ekstremismen i politikk, media, politi og rettsvesen.

 

Farer som truer – innbilte og reelle?

 

Publisert 10. februar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Det finnes høyst reelle farer som truer dagens vestlige verden. Men disse farene er ikke fiktive trusler som CO2, Trump, Brexit eller den populistiske høyrebølgen. Den største faren er voksne folk som skrur av hodet og lar seg styre av fryktpropaganda i den grad at de blir stående med ryggen til det som virkelig truer. Og vil du vite hva som virkelig truer, skal du ta en titt på tilstandene i Midt-Østen eller det som vokser frem i Tyrkia. Der har du en ekte trussel. Pressgrupper vil aldri legge vekk frykt som sitt viktigste våpen – og det er nettopp derfor vi er hundre prosent avhengige av voksne mennesker som tenker rasjonelt og ikke lar seg skremme, og som ikke lar seg true eller presse til å la vett og forstand vike for frykt. Noen av de som har mistet grepet finner du på nabokjerringa.no. Her finner du også mange nyttige linker.

Høy strømpris skyldes griskhet og uduelige politikere

 

Publisert 7. februar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har lagt frem sin analyse av det norske kraftmarkedet frem mot 2030. For norsk næringsliv generelt, og for industrien spesielt, er analysen dyster lesning.

 

NVEs hovedkonklusjon er at norske kraftpriser vil stige med 30 prosent frem mot 2030. Årsaken er ikke at det blir dyrere å produsere strøm i Norge, men at vi skal importere stadig mer av utlandets høyere prisnivå. Ifølge NVEs analyse «smitter» utlandets priser inn i vårt land, gjennom stadig flere strømkabler til utlandet. Smitte er vanligvis et negativt ladet begrep, så NVE har valgt et svært presist uttrykk for å beskrive den situasjonen vi kan se utvikle seg.

 

Og dette skjer ikke fordi det er en naturlov som spiller oss et puss. Det skjer fordi norske politikere vil at det skal skje. Det er regjeringen som har gitt konsesjoner til nye kabler, og Venstre sikret regjeringen flertall i Stortinget for at kraftselskapene kan få bygge sine egne kabler, i tillegg til de Statnett nå bygger.

På tide å få innsikt i dette. Den pengesterke kraftbransjen lobber svært aktivt mot politikere for å øke sine fortjenester. Dei arbeider for større inntekter, større lønninger og større bonuser. Dei lobber aktivt mot politikere og tilbyr ofte svært godt betalte jobbar etter at politikerkarrieren er over. Denne omfattende lobbyvirksomheten er et alvorlig problem for alle andre norske interesser, det være seg norsk naturvern, norske husholdninger eller norsk næringsliv?

 

Konklusjon: Energipolitikk er altfor viktig til å bli overlatt til kraftbransjen.

 

Se også partiprogrammet på www.partiet.no

 

Vår strenge asylpolitikk – eller?

 

Publisert 17. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Ca. 23 300 asylsøkere kom til Norge i 2015 og i 2016 fikk vel halvparten av disse ja på søknadene, dvs. ca. 11 000. Totalt 12 700 nye landsmenn fikk opphold i 2016. Dette er ny rekord. Blant søknadene som ble realitetsbehandlet, fikk to av tre innvilget opphold

 

I 2016 kom det 3.460 asylsøkere til Norge. Asylsøkerne var fra vel 100 ulike land, men flest kom fra Eritrea (586), Syria (529) og Afghanistan (373). Blant asylsøkere i 2016 har 320 oppgitt at de er enslige og mindreårige. Fire av ti er fra Afghanistan. 47 er fra Eritrea og 25 fra Syria. Tallene inkluderer også 256 asylsøkere som er relokalisert fra Italia og Hellas. I totaltallene er også 427 nyfødte barn registrert.

 

Er dette noe FrP og Sylvi Listhaug kan skryte av? Det hjelper ikke å gjenta til det kjedsommelige at vi har en streng asylpolitikk - når to av tre av de som kommer tross alt får opphold.

 

Muslimske parallellsamfunn i byene våre – eller?

 

Publisert 15. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

I slutten av oktober 2016 ble det offentliggjort en rapport om moskémiljøene i Oslo som er interessant av flere grunner. Selv om man et øyeblikk ser bort fra at den islamske terrorismen ikke kan skilles skarpt fra resten av islams verden, vekker adskillelse mellom menn og kvinner, isolasjon fra storsamfunnet samt finansielle og ideologiske bånd til utlandet ikke bare bekymring hos islamkritikere - kanskje det likevel er noe i dette med parallelle samfunn i landet?

 

 

Vår kristne kulturarv

 

Publisert 8. januar 2017

Av Hans Toresen

 

Norge har vel egentlig aldri vært noe kristent land. Men våre fedre holdt korset og flagget høyt i ære. Noe du kan se når du hører Fedrelandssalmen eller Nasjonalsangen. Nå så vanærer vi akkurat det som har velsignet vår kultur, pga. en respekt for troen, og sånn sett vil Norge også oppleve hvordan det er å miste velsignelsen, og det vil også svi både økonomisk, og ved at ytringsfriheten mister sin verdi. Begge deler har allerede gjort sitt inntog, og den friheten vi har nytt godt av, finner du ikke hos noen andre religioner eller ideologier. Aller minst den sosialistiske ideologien, som vi stoler så mye på. Gud er opphavet til at vi alle kan leve og puste. Å kutte ut Han, er ren dårskap, spesielt for ett land som har fått oppleve Hans miskunn i tidligere tider!

 

Sunn nasjonalisme

 

Publisert 31. desember 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Nasjonalisme er en naturlig reaksjon mot terror og framgang av muslimer i Europa. De er flinke å ta vare på sin kultur, sine tradisjoner og religion i motsetning til mange europeere. Politikere må nå sette grenser: enten må du har respekt for landet du lever i og lære deg fredelig samarbeid med andre folkegrupper eller du må ut! Det er for sent å være politisk korrekt - har noen tenkt på hvor mye penger Tyskland og Frankrike må bruke på politi og hæren på Nyttårsaften? Skal du være redd å gå ut å feste? De fleste av oss foretrekker trygghet foran total frihet. Det er biologisk og ingen politiker kan forandre det. Norge kan lære mye av feilene til mange europeiske land og det er sunn nasjonalisme som kan redde norske folk!

 

Trenger vi et nytt rettsoppgjør for landssvik?

 

Publisert 18. desember 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Å trekke politiske motstandere for retten kan bli et meget farlig tveegget sverd for venstresiden: Høyresiden kan finne på å gjengjelde tjenesten. For hvis en partileder kan dømmes for å snakke stygt om andre, kan vel andre partiledere dømmes for å ødelegge sitt eget land? Og hvilken forbrytelse er størst? Snakke stygt om noen, eller ødelegge et land med masseinnvandring? Europas flerkulturelle ledere er i ferd med å toe sine hender for egne synder, men de bør kanskje ikke føle seg for trygge på å slippe så lett unna.

 

Hele artikkelen kan leses på www.fortroppen.no

 

Nei, vi er blitt "flerkulturelle" vi.

 

Publisert 12. desember 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Tatt i betraktning at svært mange med utenlandsk opprinnelse i Norge ønsker å holde fast på sin identitet, så virker det svært kunstig at det så og si bare er den norske identiteten som skal være så innholdsløs at den rommer alt og alle.

 

Mange ønsker sikkert også å bli oppfattet som norske, men ens opprinnelige identitet er viktig! Det er en del av det du er.

 

For en del med innvandrerbakgrunn er ens egen kultur og etnisitet sågar så viktig at det forventes at deres barn skal gifte seg med en fra deres opprinnelsesland.

 

Det finnes kulturforeninger rundt omkring i det ganske land som er opprettet for å bevare opprinnelseskulturene til folk som har flyttet hit, fordi de opplever sin egen kultur som verdifull. Jfr. www.innvandringskontoret.no.

 

Men, det norske? Nei, vi er blitt "flerkulturelle" vi. Det er oss. Selv om vi egentlig aldri har blitt spurt om det var greit.

 

Syria – hvorfor gir ikke opprørerne seg?

Publisert 30. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Det er noe jeg ikke forstår i denne saken, jeg hører aldri noen tar til orde for at opprørene bør gi opp før alle blir drept. Selv når opprørerne bruker sivilbefolkningen som gisler, oppfattes dette som Assads ansvar. Assad slår jo bare tilbake mot opprørerne og dette minner om det vi leser om på 1000 tallet i Norge - da Norge hadde en drøss av konger og som det tok flere hundre år å løse.

Noe av problemet er at norske media alltid fremstiller det som Assads og russernes skyld når de viser sårede barn og overbetalte ledere for hjelpeorganisasjoner slipper til med sin svada og verdens manglende innsats. Men muslimer har ikke lett for å gi seg – har de vel?

 

Fakta om regjeringens integreringstiltak

 

Publisert 25. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

* Kommunene får et ekstratilskudd på nesten 320 millioner kroner også i 2017 for å få til raskere bosetting av flyktninger.

 

* Kommunene får i 2017 videreført årets ekstraordinære støtte på 100.000 kroner per enslige mindreårige asylsøker.

 

* Et stimuleringstilskudd på 50.000 kroner for kommuner som tar imot flere flyktninger enn de blir anmodet om, videreføres neste år.

 

* Løfte om pott på 97 millioner til kommunene for å få innvandrerkvinner og -ungdom ut i jobb.

 

Jada – jada – det skal ikke stå på penger! For å unngå svenske tilstander pøser politikerne inn millioner på millioner. Er det slik vi vil ha det?

 

Den norske folkesjelen – hvor er den?

 

Publisert 20. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Lurer av og til på hvordan tilstanden er når det gjelder den norske folkesjelen. Hvis den er slik massemedia gjenspeiler, så er folk flest så totalt hjernevasket og feilprogrammert i øverste etasje, og det rett og slett blir direkte flaut å lese innlegg som dette.

 

Den ene "eksperten" etter den andre kvakler i aviser og på tv og gjør sitt ytterste for å fordumme den norske befolkningen.

 

Dagens journalister er intet annet en betalte "synsere" som desperat prøver å prakke deres forskrudde meninger på oss! De fleste vil gjøre oss en tjeneste ved å tre av og melde seg på NAV!

 

 

Mohammad får norsk navnedag

 

Publisert 16. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Ti muslimske navn får navnedag i den norske almanakken. Et av disse navnene er Mohammad som får navnedag 19.april. Til nå har verken Ali, Fatima eller Mohammad hatt egne navnedager, men det er det snart slutt på. Fra 2017 blir ti muslimske og arabiske navn innlemmet i kalenderen, noe som betyr at de får egne navnedager. Det er Almanakkforlaget som eier og gir ut navnedagsrekkefølgen i Norge, og de har lenge snakket om å ta med disse navnene i kalenderen. Navnedagsrekkefølgen blir skiftet en gang hvert tiende år. I samarbeid med navneforskerne ved Universitetet i Oslo har vi kommet frem til en rekkefølge for navnene, sier administrerende direktør Hans Olav Hoff i Almanakkforlaget.

 

Kommentar: Dette er jo det reneste landssviket. Se også www.korsfarer.no

 

 

De ansvarlige må stilles personlig til ansvar

 

Publisert 13. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I media kan en ofte lese om dårlig arbeid i det offentlige, men en hører sjelden om noen som stilles til ansvar for miserene.

Og hvis det kommer en reaksjon får de god lønn resten av livet. Slik kan vi ikke ha det!

 

Ved inngangen til 2016 var 698.550 innvandrere og 149.657 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge - til sammen 848.207 stk. Det utgjør 16,3 prosent av folkemengden og er en økning på 119 prosent fra 2006. Dette betyr at Innvandring står for 80 prosent av befolkningsveksten og denne økningen er kraftig om vi sammenlikner Norge med andre europeiske land, og andelen innvandrere vil fortsette å øke betydelig i årene fremover.

 

Burde ikke noen stilles ansvarlig for denne okkupasjonen – og da mener jeg personlig ansvarlig? Jo - og du finner noen av navnene under milorg.no. Vil du vite mer, se nabokjerringa.no og webkontorene.no, spesielt POLITIKERKONTORET.

 

 

Fordekt islamisering av Europa

 

Publisert 2. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

En islamsk erobringskrig pågår i Europa. Krigen føres med åndelige våpen (offerrollen, anklager, krav) av det han kaller «islamfunksjonærer». Europeerne lar seg lure.

I en mannsalder har Europa fulgt en katastrofal strategi i omgangen med islam. På offisielt hold, på kirkelig hold og i ellers sivilsamfunnet er de mest bokstavtro og nidkjære muslimene blitt valgt som samtalepartnere, og deres europeiske forsvarere som eksperter.

 

Konsekvensene kan beskues av enhver som slår på TV-en eller åpner en avis, hvor både islamister og deres apologeter er husvarme. Muslimene som ikke kan fordra de vestlige frihetene, har det som plommen i egget under disse betingelsene.

 

De første av 1500 asylsøkere flys fra Italia til Norge

 

Publisert 26. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Mens de østeuropeiske EU-landene kjempet med nebb og klør mot EUs relokaliseringsprogram for asylsøkere som er kommet til Italia og Hellas, vedtok Stortinget i fjor at Norge frivillig skulle ta imot 1500 av de 120.000 personene som er omfattet av fordelingsplanen, i løpet av 2016 og 2017. Denne uken blir de første av dem hentet fra Italia til Norge, nærmere bestemt til asylmottaket i Råde i Østfold.

 

En oversikt over politikere som ikke holder mål, finner du under POLITIKERKONTORET på www.webkontorene.no

 

 

Er Listhaug noe å skryte av?

 

Publisert 25. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Mange skryter av statsråd Listhaug og mener hun gjør en glimrende innsats mot innvandring og islamisering av landet. Men hvilke resultater har hun fått til? Aldri har vi bosatt så mange såkalte flyktninger og det virker som hun er blitt mer og mer en integreringsminister. Hadde det ikke vært mer å skryte av om innvandringen ble stoppet helt og de som er kommet blir repatriert – det hadde vært noe det. Norske myndigheter har de siste årene gitt over 800 personer beskjed om at de har jukset med sin asylhistorie eller på annen måte gitt uriktige opplysninger. Men over 400 av disse har likevel fått ny oppholdstillatelse, for eksempel fordi de har bodd her svært lenge eller fordi de har barn. Vi krever resultater – ikke prat.

 

Unødvendig arbeidsledighet?

 

Publisert 21. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

På Kolbotn er det mange eiendommer og hus som i 2016 er blitt renovert – både ved eiendomsoverdragelse og andre grunner. Men det som kjennetegner disse arbeidene, er at de blir utført av østeuropeere – særlig polakker. Disse blir igjen gjenkjent med arbeid til langt på kveld under høylytt skriking og enda høyere musikk. Hvorfor er det slik når vi har ca. 150 000 arbeidsledige i landet? Hvorfor har vi fått slike uduelige politikere som ikke greier å rydde opp i dette?

 

 

Asylsøkernes nye adresser hemmeligholdes

Publisert 4. oktober 2016

Av Jacob Knutsen

Det har vært hemmelig, men nå blir det mulig for kommunelegene å spore nye adresser til asylsøkende pasienter. Da kan også pasientjournalene ettersendes. Først et år etter at antallet asylsøkere til Norge økte markant, blir det mulig for helsevesenet å følge personene som flyttes rundt etter innledende helseundersøkelser. Så hvor innvandrerne bor har opptil nå vært viktigere å skjule sammenliknet med smittefaren overfor resten av befolkningen - som alltid ellers, innvandrerne først, liv og helse til etniske nordmenn sist.

 

Nei til nasjonalt niqab-forbud?

Publisert 16. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Regjeringen og Sylvi Listhaug sier i september 2016 nei til nasjonalt niqab-forbud: Regjeringen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker ikke å innføre et nasjonalt forbud mot plagg som dekker elevers og studenters ansikt, som niqab. Listhaug skriver at niqab og burka er et lite problem i skolesammenheng og på andre offentlige institusjoner, i et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Jan Bøhler.

Ber kommunene finne lokale løsninger: – I den grad slik praksis skaper utfordringer finner den enkelte kommune eller den enkelte offentlige instans lokale løsninger, i noen tilfeller også forbud. Eksempelvis har Oslo kommune innført et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt», skriver Listhaug videre.

Mange mener at slik kan i ikke ha det her i landet – og at dette må være spikeren i kista for FrP og Listhaug, samt hele regjeringen.

Repatriering av innvandrere

Publisert 14. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Leder av Frihetspartiet, Geert Wilders, har lagt frem et program som går inn for av-islamisering av Nederland. Taushet i norske medier. Publikum må ikke få forståelsen av at det brygger opp til konfrontasjon. Selv om NRK og andre ynder å kalle Wilders varianter av høyreekstrem, høyrepopulist eller høyreradikal, er han leder for Nederlands største parti. Slik burde vi gjøre det i Norge også – jfr. www.repatriering.no

Statsministerens taletrang

Publisert 11. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Jeg kan ikke i juli 2016 huske at vi tidligere har hatt en statsminister som må kommentere absolutt alt som skjer både i Norge og utlandet. Det virker som hun flyr verden rundt med privatfly - bare for å bli intervjuet av det statsfinansierte NRK. Men det verste er at hverken hun eller taleskriverne overhode har peiling – og presenterer den samme svadaen hver gang. Nå har hun også gått til angrep på Donald Trump – håper han slår igjen, folk ønsker resultater – ikke tøvete selvfølgeligheter. I september 2016 har hun også lagt seg ut med Facebook for å få publisere nakenbilder – hvor mange ungdommer husker Vietnamkrigen? Spar oss for denne jentungen!

TRUMP!!

Publisert 26. august 2016

Av Linda Martinsen

Trump framstår som en leder med et klart mål om å gjenskape USA som en økonomisk stormakt. Skape arbeidsplasser, redusere industriflukt, øke minimumslønningene, redusere fattigdom spesielt blant afroamerikanere, redusere statsgjeld, øke grensekontroll mot narkoimport, redusere/stoppe ulovlig innvandring og satse mer på lov og orden. Fy for en mann!

Ikke-vestlige innvandrere – fred og ro

Publisert 11. august 2016

Av Hans Larsen

Et vennepar av meg som bor på Oslo øst plages også av støy døgnet rundt. Ikke bare har de en trafikkert vei som går rett forbi med masse utrykninger, men ikke-vestlige innvandrere i oppgangen lager veldig mye støy og tidvis ubehag. Det bor ikke mindre enn 16 barn fordelt på 3 innvandrerfamilier der. Daglig kan man se politiet patruljere i området og nesten ukentlig er politiet inne i oppgangen for å håndtere problemer hos to av innvandrerne som bor der. Nylig måtte mine venner få seg dobbel lås etter at en av beboerne i blokka prøvde å ta seg inn - mens de var hjemme. Barna var livredde. Heldigvis kom politiet etter noen minutter - bevæpnet og med skjold. Barna får ikke lenger lov til å leke ute med venner uten tett voksentilsyn etter at ungdomsgjenger bestående av innvandrere har begynt å trakassere i nabolaget og selge/bruke dop. Når norske barn må tåle dette som en konsekvens av innvandringen, står ikke dette i noe disproporsjonalt forhold til at barn forvares med foreldre på Trandum inntil uttransportering skjer.

Den kristne kjærlighet – finnes den?

Publisert 8. august 2016

Av Oddbjørn Jonstad

En torsdag i august 2016 Reinert Vigdal ut et bilde av tidligere AUF-leder Eskil Pedersen og Ap-leder Jonas Gahr Støre foran et banner med teksten «Boikott Israel». Bildet ble tatt på Utøya kort tid før angrepet 22. juli, og Vigdal hadde utstyrt innlegget med teksten: «Denne reklamen var det Utøya-ungdommen presenterte like før ABB trådde inn i manesjen. Er det noe merkelig at ABB ville ha vekk dette?». Partiet De Kristne tok umiddelbart avstand fra Vigdals innlegg. – Jeg ga ham friheten til å melde seg ut selv. Hvis noen legger ut noe på Facebook som kan forsvare det Anders Behring Breivik gjorde, har de ingenting i partiet vårt å gjøre, sa fylkesleder Bjørg Sølvi Refvik i Partiet De Kristne Sogn og Fjordane.

Fra kommentarfeltet: Det er ingen som forsvarer det massemorderen Breivik gjorde, men disse ungdommene i AUF må begynne å oppføre seg som ansvarsfulle voksne folk - de er jo som bleieunger uten mål og mening akkurat som sine forbilder i AP. Vigdal har da aldri forsvart drap. Dessuten – man slutter aldri å undre seg over det hat og fiendskap som eksisterer i såkalte kristne miljøer – som i Partiet De Kristne Sogn og Fjordane.

Er Arbeiderpartiet Norge?

Publisert 4. august 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Det har vært underkommunisert at angrepet 22.7.2011 var et angrep mot Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har i stor grad oppfattet seg identisk med den norske stat, og setter angrep mot Arbeiderpartiet som angrep mot Norge. Dette gjelder generelt, og slett ikke bare for hendelsen for 5 år siden.

Støtt lyt nordmenn vere med!

Publisert 2. august 2016

Av Norvald Aasen

Europarådets leder, Torbjørn Jagland, skal til Tyrkia for å advare President Erdogan.Selvfølgelig må det være noen fra det norske politiske miljøet som skal fortelle den store verden om hvordan andre skal innrette seg, og hvordan fjerne og fremmede land skal styres! Demokrati og rettsstat er ord og uttrykk som den norske offentlige eliten slår om seg med i svulmende ordelag på bortebane, selvsagt uten at de samme begrepene blir så særlig velholdt i eget land. Mitt velmente råd er derfor at NATO og Europarådet ber Jagland ha med en tilstrekkelig dose medisin mot latterkrampe som gave til sitt vertskap. Det kan jo komme til nytte når den høye gjest vender ryggen til tyrkiske ledere og snur nesen tilbake til Europa for å planlegge nye reiser og refselser ute i den vide verden.

Er folkelige uttrykk hatkriminalitet?

Publisert 27. juli 2016

Av Oddbjørn Jonstad

I juli 2016 kunne en lese om en mann i 50-årene som fikk fengsel fordi han kalte en innvandrer for svarting og ba han dra seg hjem. Dette er et folkelig uttrykk som myndigheten nå kaller for hatkriminalitet og bruker store ressurser på å bekjempe. Det opprettes stadig nye enheter i politiet for å hanskes med dette – og allerede pressede domstoler er med på galskapen. I politiet er det et utall kvinner som har fått lederstillinger i de nyopprettede enhetene – hadde det ikke vært bedre å få dem ut på gaten og hjelpe folke flest – som Fremskrittspartiet (nå Kaospartiet) ville sagt det. Etter 22. juli 2011 skulle alle partiene satse på kjærlighet og ikke hat – jammen sa jeg smør. Man må spørre seg om det ender slik at det vil være straffbart å være innvandringsmotstander. Vi må bare konstatere at FrP og Høyre ikke duger som regjeringspartier.

Misforstått markering av 22. juli hendelsen

Publisert 23. juli 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Politikere og media feier 22. juli som en hyllest til det norske folk fordi gjerningsmannen var en mann som ville det norske folk vondt. Slik var det ikke – gjerningen var et resultat av – i hovedsak – Arbeiderpartiets feilslåtte innvandringspolitikk. Samfunnet har blitt kaldere og politikerne har forskanset seg på festninger i Stortinget og Akershus festning. Men redde er de ikke – og sprudler av kjærlighet og godhet. Så det Ap og de andre politikerne, samt diverse kronikører feirer, er Aps og de andres samfunnspolitiske misere. Er det noe å feire? Gjerningsmannens tanker og skrifter rundt det politiske var helt korrekt.

Etterforskning mot formann i Norsk Folkeparti

Publisert 28. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Politiet har i dag innledet etterforskning mot formann i Norsk Folkeparti, Oddbjørn Jonstad. Bakgrunnen for straffesaken er det Jonstad skriver på sin internett hobbyside – www.nabokjerringa.no. Årsaken til at han har etablert denne siden, er at han konsekvent blir boikottet i alle media i landet. På den omtalte hobbysiden viser han eksempler på hva de som er av en annen mening, skriver og gjør. Hovedhensikten er å få dem på bedre tanker.

Jonstad syns det er trist at myndighetene nå bruker masse penger, politi og rettsvesen mot meningsmotstandere til tross for at det er grundig fastslått i Grunnloven at meninger ikke kan straffes. Uenighet er ikke det samme som hat og hets.

Slik partiet kjenner politiet og pressen, kommer dette til å bli slått stort opp for å vise hvilken kronidiot og kjeltring Jonstad i grunnen er. Personlig tåler han dette, men han beklager hvis det går utover alle andre som er medlemmer av Norsk Folkeparti. Han oppfordrer alle som har en mulighet til det - å gjøre sitt ytterste for å få en slutt på meningsterroren i landet.

Har vi råd til dette?

Publisert 16. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Finansekspert Trym Riksen har regnet på utgiftene i alternativt scenario for asyltilstrømming. Han har i det ene scenarioet tatt utgangspunkt i tidligere Høyre-statsråd Victor Normans utspill om at Norge kan ta imot 100.000 flyktninger, og forutsatt at de ankommer i løpet av 12 måneder. På toppen av SSBs anslag kommer da utgifter i årene 2017 til 2019 på henholdsvis 18, 20 og 24 milliarder kroner. Altså en samlet ekstra utgift i løpet av tre år på 62 milliarder kroner.

Er FrP verneverdig?

Publisert 12. mai 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Onsdag11. mai presenterte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug regjeringens forslag til integreringsmelding. Samme dag gjestet hun Dagbladets politikkprogram «Svar på spørsmålet». Der kommer Listhaug med en glassklar oppfordring til flyktningene: Stå på. - Jeg ville stått på dag og natt, jeg ville ikke gitt meg. Jeg ville lært språk og fått meg en jobb, slik at jeg kan få familien min hit, sier hun.

Men skulle ikke FrP sette en stopper for innvandringen. Slik det nå har blitt løser ikke FrP innvandringsproblemene, men har gått over til å administrere dem. Dette partiet er ikke noe mer å samle på!

Undervisning i norsk drikkekultur

Publisert 25. april 2016

Av Oddbjørn Jonstad

IOGT mener i april 2016 at nyankomne til Norge bør få undervisning om norsk drikkekultur. Alle som kommer til Norge må gjennom et kurs med 50 timer samfunnskunnskap som en del av introduksjonsprogrammet. Læreplanen er omfattende, men i dag står det ingenting om alkohol i den. Rusforebyggings-organisasjonen IOGT krever nå at norsk alkoholkultur blir en permanent del av opplæringen som gis til nyankomne i Norge.

Hva skal vi med det, muslimer drikker ikke skriver et nettroll. Dessuten: Kurs i ditt og kurs i datt. Når det gjelder innvandrere så må det tydeligvis finnes et uuttømmelig budsjett, en slags "Sareptas krukke". Det er ingen grenser for hva det skal/må brukes penger på til våre "nye landsmenn".

Venstreekstremistene viser ansikt – et stygt syn

Publisert 16. april 2016

Oddbjørn Jonstad

I går kunne en lese at ytterliggående grupper på venstresiden i norsk politikk som Antirasistisk Senter, Sosialistisk Ungdom, Partiet Rødt og andre skal holde en demonstrasjon foran Stortinget til mandag 18. april kl. 18:00. Demonstrasjonen er til støtte for økt asylinnvandring til Norge og mot regjeringens innstramminger.

Møt opp og vis dem fingeren - se nedenfor

Har venstreekstremismen fått fotfeste i domstolene?

 

Publisert 22. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

«Utlendingsnemndas vedtak av 17. juni 2015 og beslutning av 15. juli 2015 er ugyldige. 2. Staten ved Utlendingsnemnda dømmes til å betale sakskostnader til saksøkerne ved advokat Bjørn Erik Serkland med 195 352 – etthundreognittifemtusentrehundreogfemtito – kroner innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen» slår tingrettsdommer Frode Støle fast i februar 2016. Samtidig kan en lese at politiet og UDI mente innvandrergutten var 16 år. Han satt fengslet i over to måneder før Oslo tingrett slo fast at vurderingen ikke var holdbar. Oslo tingrett at politiet ikke hadde holdepunkter for å si at gutten var over 15 år. Tvilen skulle komme tiltalte til gode, mente retten med henvisning til FNs barnekonvensjon.

Fra tidligere vet vi at flertallet av advokater i Norge politisk sett ligger på venstresiden, i tillegg til de som er for innvandring av økonomiske årsaker. Men det er synd at vi ikke lenger kan stole på domstolene. Jfr. ADVOKATKONTORET på webkontor2.no

Har den etniske norske befolkning blitt overflødig?

Publisert 20. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Hvis man besøker Akershus Universitetssykehus (A-hus) på Lørenskog utenfor Oslo, slår det en straks hvor mange innvandrere man ser i hovedgata inne på sykehuset. En telling en times tid for noen dager siden viser at ca. 53 % av de som passerer kiosken, er mørkhudede. I tillegg kommer de lyshudede innvandrerne. På området ved inngangen til fødeavdelingen var tilstedeværelsen av mørkhudede over 80 %. På den annen side var mange av de ansatte på sykehuset og apoteket innvandrere. Så vi er altså allerede i 2016 kommet i den situasjonen at innvandrere arbeider for å hjelpe andre innvandrere – uten at den etniske norske befolkning behøver å bry seg. Hadde vi ikke her i landet for noen år siden noe som het sunt bondevett – har det blitt usunt?

Bråk i gatene – få en slutt på dette!

Publisert 18. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

I forbindelse med at Odins soldater nå patruljerer i gatene, har vi fått det vanlige bråket med venstreekstremistene. Er det slik vi vil ha det? Hadde vi hatt noen politikere det var noe tak i, hadde det blitt gjort straffbart å forstyrre andres demonstrasjoner. Kan ikke SV og de andre som ikke har noe å fare med mentalt sett, på egenhånd få demonstrere til avtalt tid – og uten forstyrrelser. På demonstrasjonen for Listhaug prøvde jeg å få politiet til å stoppe kjeften på skrikhalsene som forstyrret det hele. Men politiet mente de måtte få ytre seg. Men kunne de ikke fått gjort det et annet sted i byen på et annet tidspunkt samme dag? Nå når skytingen også har tiltatt i Oslogatene burde man få slutt på at fredelige demonstrasjoner blir forstyrret av skrikhalser med ropert.

 

Få satt en stopper for disse skattebetlte oppviglerne!

Publisert 20. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Om kvelden 9. februar utløper fristen for å komme med høringssuttalelser til Regjeringens forslåtte innstramminger av asyl- og innvandringspolitikken. En rekke enheter som SSB, UDI, Fredsforskningsinstituttet (PRIO) og velferdsforskningsinstituttet NOVA har kommet med kritikk av forslagene og mener mange innstramminger baseres på faktafeil. Er det ikke snart på tide å få satt en økonomisk stopper for disse venstreekstreme, skattebetalte oppviglerne?

Soler seg i glansen med skattepenger

Publisert 5. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Det hender ikke så sjelden at man treffer utenlandske kolleger som undrer seg over at et lite land som Norge «alltid» er med der viktige avgjørelser tas, og der verdens stormakter er representert. Men er det noe rart når Solberg og Brende reiser verden rundt med åpen lommebok. De forstår ikke at det er pengene som gjør at de får være med, ikke intellektet.

Så spørsmålet er om dette er et dypfølt ansvar, eller kjøp av oppmerksomhet og internasjonale posisjoner over det nivå politikere og byråkrater fra ett lite land som Norge aldri ellers ville oppnå? Og viser de samme politikere og byråkrater den samme ansvarsfølelse ovenfor dem som pengene tilhører? Nemlig eldre og vanskeligstilte nordmenn. Skal en dømme basert på det en hører og av og til leser så er antagelig internasjonal glans og oppmerksomhet mere fristende. "Det er sikkerhet for egne borgere og ikke «redde verden» som er en regjerings første plikt. Den er valgt av sine borgere, ikke av verdens migranter og flyktninger." Mener mange

Ansatte i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) leker politikere

Publisert 4. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Regjeringens forslag bidrar ikke til den integreringen man ønsker seg, sier Marit Lund Larsen, leder for integreringsdirektoratets største forbund. De er uenige i følgende:

•Tar avstand fra at personer med begrenset tillatelse til opphold i Russland eller som har flyktet via Russland kan returneres uten å få behandlet sin asylsøknad i Norge.

•Sier nei til forslaget om strengere kriterier for permanent oppholdstillatelse og familiegjenforening.

•Negativ til forslaget om at enslige, mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold til de er 18 år.

•Kritikk av departementets bruk av begreper som «ankerbarn» og «asyltilstrømning».

Burde ikke regjeringen nå sette en stopper for venstreekstrem, politisk aktivisme blant offentlig ansatte i stat og kommune.

Politiske aktivister i UDI

Publisert 24. januar 2015

Av Oddbjørn Jonstad

I januar 2016 kunne en lese i pressen at tillitsvalgt og hovedverneombud i UDI bekrefter at ansatte har vært bekymret for konsekvensene av hasteinstruksen som skulle stoppe asylstrømmen fra Russland. I et innlegg på UDIs interne diskusjonsforum i starten av januar, skrev en saksbehandler at instruksen utgjør klare brudd på folkeretten. Jusprofessor Mads Andenæs kalte kritikken «betryggende». I vernetjenesten i UDI er vi opptatte av at det finnes et rom for slike diskusjoner i organisasjonen, samt at prosessene er så transparente som mulig, sier hovedverneombud Heidi Mel Einungbrekke. Hovedtillitsvalgt i UDI, Irene Brønlund Opseth, bekrefter at lovendringene har skapt debatt internt. – Ja, det har vært en bekymring. Fra kommentarfeltet: Det er vel uten videre klart at UDI ikke skal debattere instrukser de får fra regjering og storting i media. UDI skal ikke blande seg inn i den til enhver tid gjeldende asylpolitikk, men utføre den siste instruksen de har mottatt fra sine overordnede i demokratiet vårt. Gjør ikke de ansatte i UDI den jobben de får betalt for å utføre, må de finne seg en annen arbeidsplass!

Sykehjem i Oslo frykter lavere bemanning og dårligere tilbud i 2016

Publisert 23. januar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Tross valgløfter om å styrke eldreomsorgen, frykter sykehjem i Oslo lavere bemanning og dårligere tilbud i 2016. Sykehjemsetaten må kutte 50 millioner kroner. Kuttene vil både ramme sykehjemmene som Oslo kommune selv driver og sykehjemmene som kommersielle selskaper og ideelle organisasjoner driver på kontrakt med kommunen. Bemanningen er for lav i utgangspunktet, og derfor er det kritisk å redusere bemanningen ytterligere, sier Kirkens Bymisjon. Så mens asylmottak, barnehager, skoler, sykehus etc. bruker milliarder på innvandrere og flyktninger, har ikke sykehjemmene penger til det mest nødvendig for landets slitere. Se også REGNSKAPSKONTORET på www.snarveiene.no

 

 

Twitter

Facebook

Google +

© Copyright 2015. All Rights Reserved.